عنوان دوره های مجازی

عنوان دوره های مجازی

ارتباط با ما

logo-samandehi
عنوان دوره های مجازی
اصول بازار سرمایه
دوره شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا
آموزش بورس تمدید گواهینامه بازار سرمایه
اصول و فنون مذاکره
شیوه های خرید و فروش در بورس
دوره عمومی کاربری تیم یار آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
نهادینه سازی فرهنگ یادگیری در سازمان
اصول و مهارت های گزارش نویسی
کاربرد فناوری اطلاعات و مبانی
مدیریت دانش
آموزش حسابداری عمومی
مهارت های استخدام پذیری
آشنایی با پولشویی و روش های آن آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی
آشنایی با قراردادهای سلف موازی
حسابداری عمومی پیشرفته
جستجو در اینترنت و آشنایی با سرویس های گوگل مدیریت زمان
شیوه نگارش مقالات علمی
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت
عنوان دوره های مجازی
دوره شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
اصول بازار سرمایه
آموزش بورس
شیوه های خرید و فروش در بورس
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
اصول و فنون مذاکره
دوره عمومی کاربری تیم یار
اصول و مهارت های گزارش نویسی
مدیریت دانش
نهادینه سازی فرهنگ یادگیری در سازمان
کاربرد فناوری اطلاعات و مبانی
مهارت های استخدام پذیری
آشنایی با پولشویی و روش های آن
آموزش حسابداری عمومی
آموزش سرمایه گذاری در قراردادهای آتی
حسابداری عمومی پیشرفته
مدیریت زمان
آشنایی با قراردادهای سلف موازی
جستجو در اینترنت و آشنایی با سرویس های گوگل
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل
شیوه نگارش مقالات علمی
مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت
عنوان دوره های مجازی
دوره شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا
تمدید گواهینامه بازار سرمایه
اصول بازار سرمایه
آموزش بورس
شیوه های خرید و فروش در بورس
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
اصول و فنون مذاکره
دوره عمومی کاربری تیم یار
اصول و مهارت های گزارش نویسی
مدیریت دانش
نهادینه سازی فرهنگ یادگیری در سازمان
کاربرد فناوری اطلاعات و مبانی
مهارت های استخدام پذیری
آشنایی با پولشویی و روش های آن
آموزش حسابداری عمومی
حسابداری عمومی پیشرفته
مدیریت زمان
آشنایی با قراردادهای سلف موازی
جستجو در اینترنت و آشنایی با سرویس های گوگل
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل
شیوه نگارش مقالات علمی
مهارت های کارآفرینی و خلق ثروت