سلسله نشست های تحلیل بازار سرمایه

دوره آموزش حضوری

سلسله نشست های تحلیل بازار سرمایه نشست پنجم

موضوع: تحلیل صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

ارتباط با ما

برترین موسسات آموزشی | رافابس سیستم | meetneed.ir
سلسله نشست های تحلیل بازار سرمایه
سلسله نشست های تحلیل بازار سرمایه