0
0

155,000 تومان

دوره مقاله نویسی

دوره مقاله نویسی

اهمیت شرکت در دوره مقاله نویسی

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ زﻣﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن‌ها در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن دارﻧﺪ، ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺸﺮی را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺰﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮاي داوری ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼص یا ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﻣﺮوزه ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ منتشر می‌شوند و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه، اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ، ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﮕﺎرﺷﯽ اﺳﺖ.

دوره مقاله نویسی آموزشگاه بازاربورس دات کام به تشریح بخش‌های مختلف یک مقاله علمی و نکاتی که باید در نگارش هر بخش رعایت شود، پرداخته است. برای آشنایی با شیوه نگارش گزارش‌ می‌توانید به دوره اصول گزارش نویسی مراجعه کنید.

 

لازم به ذکر است که فیلم آموزشی دوره مقاله نویسی بعد از ثبت نام در دوره به صورت آنلاین و در سایت قابل مشاهده است. شما به مدت سه ماه پس از ثبت نام و به تعداد دفعات نامحدود می‌توانید فیلم‌های آموزشی دوره را مشاهده نمایید.

جلسات و سرفصل ها

مقاله نویسی

28 جلسه
ضرورت نگارش مقالات علمی
تعریف مقاله و انواع آن
نشریات علمی - پژوهشی
نشریات علمی - ترویجی
اعتبار علمی نشریه‌ها
شاخص تاثیر، کاربردی‌ترین شاخص در ارزیابی نشریات
انتخاب موضوع
فهرست عناصر تشکیل دهنده یک مقاله علمی
عنوان
نویسندگان
چکیده
ویژگی های یک چکیده خوب
عناصر اصلی چکیده ساختار یافته
نمونه چکیده ساختار یافته
نمونه چکیده غیرساختار یافته
معیارهای ارزیابی چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سه گام اصلی مقدمه
ادبیات تحقیق
عناصر اصلی ادبیات تحقیق
روش‌شناسی
متن اصلی
مراحل نوشتن متن اصلی
ویژگی‌های لازم برای متن اصلی
نکات مهم در طراحی جداول و نمودارها در متن اصلی
بحث و نتیجه‌گیری

رفرنس‌های مقاله‌نویسی

8 جلسه
مقدمه
نظام استناد نویسنده
روش APA
نکات مهم ارجاع‌دهی: اختصارات
نکات مهم ارجاع‌دهی: استناد به نقدها
نکات مهم ارجاع‌دهی: مواد دیداری
نکات مهم ارجاع‌دهی: استناد برگرفته از منابع دیگر
فهرست منابع
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F