0
0

990,000 تومان

شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBCL

سطح EBC*L A

<strong>توضیحات و معرفی دوره:</strong>

معتبرترین مدرک مدیریتی در سطح جهان

سازمان خود را با نگرش جهانی شدن مدیریت کنید. جهانی شدن زائیده شرایط غیرقابل اجتناب دوران حاضر است.

برای رویارویی با مسائل پیچیده و گسترده امروز باید با شیوه ای نو به استقبال مسائل رفت، برای مدیریت حرفه ای کسب و کارتان یا راه اندازی کسب‌وکار جدیدی که پیش رو دارید، شایستگی مدیریت (EBC*L) شما را با شیوه‌های نوین رو به جلو خواهد برد.

این سطح اولین مرحله از EBC*L است که از آن به عنوان دانش عمومی مدیریت یاد می‌شود در این سطح از EBC*L شرکت کنندگان با اهداف اقتصادی یک شرکت آشنا می‌شوند و زبان کسب و کار را می‌آموزند. بنابراین دانش آموخته این سطح یک فرد با کفایتی است که اصول لازم برای تفکر و عمل کارآفرینانه را آموخته است. سطح A شامل مبانی عمل‌گرایی و شایستگی‌های کسب‌و‌کار فردی و تحقق‌پذیر می باشد. بنابراین دانش آموختگان این سطح افرادی هستند که دارای شایستگی در تولید، فروش و اجرا هستند.

جلسات و سرفصل ها

حسابداری

12 جلسه
فصل اول
فصل دوم جلسه 1
فصل دوم جلسه 2
فصل دوم جلسه 3
فصل سوم
فصل چهارم جلسه 1
فصل چهارم جلسه 2
فصل چهارم جلسه 3
فصل چهارم جلسه 4
فصل پنجم جلسه 1
فصل پنجم جلسه 2
فصل ششم و هفتم

اهداف تجارت و نسبت‌های مالی

14 جلسه
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم جلسه 1
فصل پنجم جلسه 2
فصل پنجم جلسه 3
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم جلسه 1
فصل نهم جلسه 2
فصل نهم جلسه 3
فصل دهم

هزینه و قیمت‌گذاری

20 جلسه
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم جلسه 1
فصل سوم جلسه 2
فصل سوم جلسه 3
فصل سوم جلسه 4
فصل سوم جلسه 5
فصل سوم جلسه 6
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم جلسه 1
فصل هفتم جلسه 2
فصل هفتم جلسه 3
فصل هشتم جلسه 1
فصل هشتم جلسه 2
فصل هشتم جلسه 3
فصل نهم جلسه 1
فصل نهم جلسه 2
فصل دهم

حقوق کسب‌و‌کار

20 جلسه
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل یازدهم
فصل دوازدهم جلسه 1
فصل دوازدهم جلسه 2
فصل سیزدهم
فصل چهاردهم
فصل پانزدهم
فصل شانزدهم
فصل هفدهم
فصل هجدهم
فصل نوزدهم
اشتراک گذاری:
برچسب‌ها:
F